Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ЗА НАС
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
  История  
Визия за развитие
 

сертификат
ISO 14001:2004


 
ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА


Висшето ръководство, в лицето на изпълнителния директор на „БАЛКАНКАР – ЗАРЯ“ АД, официално декларира своята политика по управление на енергията, изхождайки от убеждението, че успешното развитие и бъдещето на предприятието зависят от подобряване на енергийните характеристики.
За ефективното провеждане на политиката по управление на енергията, висшето ръководство на „БАЛКАНКАР -ЗАРЯ“ АД определя следните стратегически цели:
    Осигуряване на достъпност на информацията и на ресурсите, необходими за изпълнението на общите и конкретните цели;
    Съответствие с нормативните и други приложими изисквания, свързани с използването на енергия, енергийния разход и енергийната ефективност;
    Поддържане на актуалността и адекватността на настоящата политика, съобразно характера и обема на енергийното потребление, чрез нейното редовно преглеждане и обновяване, когато е необходимо;
    Осигуряване енергийната политика да бъде разпространена, разбрана, прилагана и поддържана в предприятието;
    Ефективно планиране и използване на наличните материални, човешки, енергийни и финансови ресурси;
    Подобряване на енергийните характеристики чрез оптимизиране на основните процеси за намаляване на енергийното потребление и разходи;
    Провеждане на системни обучения, с цел повишаване квалификацията на персонала и неговата мотивация за подобряване на енергийните характеристики;
    Приоритетно закупуване на енергийно ефективни продукти и услуги;
    Проектиране и оптимизация на процесите за осигуряване подобряване на енергийните характеристики;
    Планиране и реализиране на подобрения на енергийните характеристики.
Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на система за управление на енергията, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 50001:2011.
С приемането на съвременния подход в управлението, ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на системата за управление на енергията в „БАЛКАНКАР - ЗАРЯ“ АД.

Като изпълнителен директор на „БАЛКАНКАР - ЗАРЯ“ АД,
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ДРУЖЕСТВОТО.


Венцислав Стойнев
Изпълнителен Директор