Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ЗА НАС
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
  История  
Визия за развитие
 

сертификат
ISO 14001:2004


 
ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА


Ръководството на „БАЛКАНКАР – ЗАРЯ“ АД следва политиката на динамично развитие на качеството в цялостната дейност на Дружеството и осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда и здравето и безопасността на хората.
Стремежът ни да завоюваме доверието на клиентите и всички заинтересовани страни се гради не само на високото качеството, но и на възприетата политика за управление на околната среда, основаваща се на:
    Ефективно управление на аспектите на ОС, свързани с дейностите, продуктите и услугите на организацията с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие;
    Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните аспекти на околната среда;
    Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на контролни мерки, цели и програми като част от контекста на организацията;
    Периодично отчитане на изпълнението на общите и конкретни цели по управление на околната среда и актуализирането им при необходимост;
    Поддържане на процес на непрекъснати подобрения в работата и управлението на околната среда при ангажимент на целия персонал;
    Стремеж към икономично потребление на природните ресурси;
    Разделно събиране на производствени и битови отпадъци и предаването им за рециклиране;
    Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към опазване на околната среда;
    Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.
Стремейки се да прилага така изброените основни принципи, ръководството на „БАЛКАНКАР – ЗАРЯ“ АД се ангажира с:
    Внедряването, поддържането и усъвършенстването на системата за управление за повишаване на резултатността спрямо околната среда в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 14001:2015;
    Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и екологични  замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда;
    Запознаване на нашите клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката ни за управление на околната среда.

Ръководството на „БАЛКАНКАР – ЗАРЯ“ АД призовава служителите си да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околната среда. Спазването на тези принципи е лична отговорност на всеки.


Венцислав Стойнев
Изпълнителен Директор