Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини

Архив новини 2009

Архив новини 2008

Архив новини 2007


Архив новини 2006

Облигации

Резюме

Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Дружество емитент – „Балканкар ЗАРЯ” АД
Вид на облигациите – всички облигации са от един клас – обикновени, неконвертируеми, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени
      ISIN код на емисията: BG2100015077
      Борсов код – 4BUA
Общ размер  на емисията - 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди) евро;
10 757 065 (десет милиона седемстотин петдесет и седем хиляди и шестдесет и пет) лева
Емисионна/номинална стойност на една облигация - 1000 (хиляда)евро –   1995.83 лв
Номинален лихвен процент - сума от стойността на  6-месечен EURIBOR два работни дни преди всяко следващо лихвено плащане плюс надбавка от 3% (три на сто), като общата му стойност не може да бъде по-малка от 8,25% годишно.  
Период на купонно плащане - 6 месеца
      Дата на издаване 22.06.2007 г.
      Дата на падеж 22.12.2015 г.

 

Разпечати