Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала
Финансови отчети  
Новини


Архив новини 2008


Архив новини 2007


Архив новини 2006

22 Декември 2008г.
Промени в Съвета на директорите на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД", приети на Извънредно общо събрание на акционерите.


22 Декември 2008г.
Гласуване на Извънредно общо събрание на акционерите на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД чрез представители.


22 Декември 2008г.
Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД.


17 Декември 2008г.
Промяна в Съвета на директорите на "ЗАРЯ ИНВЕСТ" АД


03 Декември 2008г.
Уведомление относно сключени сделки със свързани лица през м. Ноември 2008 г.


03 Декември 2008г.
Трето купонно лихвено плащане по облигационен заем ISIN CODE BG2100015077.


26 Ноември 2008г.
Междинен консолидиран финансов отгчет 3то тримесечие 2008г.


11 Ноември 2008г.
Обявена покана за извънредно ОСА в Търговския регистър.


06 Ноември 2008г.
Извънредното ОСА е пренасрочено за 22 Декември 2008г.


06 Ноември 2008г.
Отказ от Търговския регистър за обяване на покаана за извънредно ОСА насрочено за 05 Декември 2008г.


30 Октомври 2008 г.
Междинен финансов отчет 3то тримесечие 2008г.


20 Октомври 2008 г.
Извънредно общо събрание на акционерите


02 Октомври 2008 г.
Уведомление относно сключени сделки със свързани лица през м. Септември 2008 г.


Септември 2008 г.
Уведомление относно сключени сделки със свързани лица през м. Август 2008 г.


11 Септември 2008 г.
Вписано е увеличението в капитала на "Уотс ЗАРЯ Лимитид"АД


11 Август 2008 г.
Междинен консолидиран финансов отгчет 2ро тримесечие 2008г.


04 Август 2008 г.
Уведомление относно сключени сделки със свързани лица през м. юли 2008 г.


29 юли 2008 г.
Балканкар ЗАРЯ АД представи Уведомление относно чл.82б ЗППЦК


28 юли 2008 г.
Балканкар ЗАРЯ АД - резултати от дейността за първото полугодие на 2008 г.


28 юли 2008 г.
Балканкар ЗАРЯ АД учредява ново дружество


23 юли 2008 г.
Представен тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2008 г.


15 юли 2008 г.
Уведомление относно представен тримесечен отчет на емитент на облигации


15 юли 2008 г.
Представен тримесечен отчет за второ тримесечие на 2008 г. за спазване на изискванията по емисия корпоративни облигации


10 юли 2008 г.
Вътрешна информация – невъзможност за представяне на тримесечен отчет за второ тримесечие на 2008 г. за спазване на условията по емисия корпоративни облигации с ISIN code BG2100015077, емитирани от “Балканкар ЗАРЯ” АД


3 юли 2008 г.
Балканкар ЗАРЯ АД ще извърши дю дилижънс на холдингово дружество, осъществяващо идентична дейност


30 юни 2008 г.
Протокол от заседание на Общо събрание на акционерите на «Балканкар ЗАРЯ» АД.


30 юни 2008 г.
Решения на ОСА, проведено на 30.06.2008 г.


30 юни 2008 г.
Получена рекламация от клиент


30 юни 2008 г.
Гласуване на ОС на акционерите на “Балканкар ЗАРЯ”АД чрез пълномощници


05 юни 2008 г.
Представено заявление за разпределение на лихвено плащане по емисия корпоративни облигации ISIN code BG2100015077


28.05.2008 г.
Представен е тримесечен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2008 г.


28.05.2008 г.
Поканата за общо събрание на акционерите на “Балканкар ЗАРЯ”АД е обявена в Търговския регистър


Поканата за общо събрание на акционерите на “Балканкар ЗАРЯ”АД е обявена в Търговския регистър с номер 20080519130414. Сканирано уведомление за обявена покана в търговския регистър.

21.05.2008 г.
Поканата за общо събрание на акционерите на “Балканкар ЗАРЯ”АД е публикувана във в.ПАРИ


Поканата за общо събрание на акционерите на “Балканкар ЗАРЯ”АД е публикувана във в. Пари , бр.96/21,05,2008 г.

16.05.2008г.
Редовното годишно общо събрание на акционерите на “Балканкар ЗАРЯ”АД е насрочено за 30.06.2008 г.

30.04.2008г.
Представен финансов отчет за 1во тримесечие 2008г.

29.04.2008г.
Представен годишен консолидиран финансов отчет 2007г.

31 Март, 2008
Решение на Великотърновския окръжен съд относн отмяна на допълнителни данъчни задължения

С решение № 29 от 20.03.2008г., постановено по административно дело № 608/2005г., състав на Великотърновския окръжен съд отмени частично Данъчен ревизионен акт № 405/24.06.2005г, с който на дружеството бяха определени допълнителни данъчни задължения с общ размер от близо 500 000 лева. Съгласно постановеното решение, ДРА е незаконосъобразен в частта, с която са определени допълнителни данъчни задължения в размер на около 380 000 лева. Решението на ВТОС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. В случай, че бъде потвърдено, за “Балканкар ЗАРЯ” АД ще възникне вземане срещу държавата за недължимо внесените данъци на основание отменатата част от ДРА.

31 Март, 2008
Обръщение на Председателя на Съвета на директорите на Балканкар ЗАРЯ АД към акционерите и инвестиционната общност относно постигнатите резултати през 2007 г.

28 Март, 2008
Представен годишен финансов отчет

28 Февруари, 2008
Представен консолидиран финансов отчет 4то тримесечие 2007г.

29 Януари, 2008
Представен финансов отчет 4то тримесечие 2007г.

17 Януари, 2008
"Балканкар ЗАРЯ" АД участва в увеличението на капитала на “Уотс ЗАРЯ Лимитид”АД


“Балканкар ЗАРЯ” АД ще участва с парична вноска в размер на 100 000 лева в увеличението на капитала на “Уотс Заря Лимитид” АД – гр. Павликени. Решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите на “Уотс Заря Лимитид” АД и предвижда увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лева на 250 000 лева, чрез издаване на 200 000 нови обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев. След увеличението на капитала, което предстои да бъде регистрирано от разпределението му е както следва: “Балканкар ЗАРЯ” АД - 125 000 обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лев; “Уотс Индъстриал Тайърс” АД - 125 000 обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лев.

10 Януари, 2008
"Балканкар ЗАРЯ" АД авалира запис на заповед

"Балканкар ЗАРЯ" АД авалира запис на заповед на стойност 350 000 (триста и петдесет хиляди)евро, издадена от “Уотс ЗАРЯ Лимитид”АД в полза на Юробанк И Еф Джи България АД, като обезпечение по банков заем.