Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ЗА НАС
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
  История  
Визия за развитие
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО


Висшето ръководство, в лицето на Изпълнителния Директор на „БАЛКАНКАР - ЗАРЯ“ АД, официално декларира своята Политика по качеството, изхождайки от убеждението, че успешното развитие и бъдещето на компанията зависят от доверието и удовлетвореността на нейните клиенти.

Политиката на „БАЛКАНКАР - ЗАРЯ“ АД е насочена към непрекъснато и всеобхватно проучване на потребностите и изискванията на заинтересованите страни, осигуряване на качеството на предлаганите стоки и услуги и усъвършенстване на уменията на персонала.

За ефективното провеждане на Политиката по качеството, Висшето ръководство на „БАЛКАНКАР - ЗАРЯ“ АД определя следните стратегически цели:
     осигуряване и поддържане на съответствие на предлаганите изделия съгласно нормативната база и изискванията на заинтересованите страни;
     увеличаване удовлетвореността на клиентите от обслужването на „БАЛКАНКАР - ЗАРЯ“ АД;
     непрекъснато усъвършенстване на уменията и квалификацията на персонала;
     постигане на висока информираност сред редовните и потенциалните клиенти относно възможностите на „БАЛКАНКАР - ЗАРЯ“ АД да предлага качествени продукти и услуги;
     разширяване на пазарния дял на компанията;
     осигуряване и поддържане на висока конкурентоспособност на „БАЛКАНКАР - ЗАРЯ“ АД и превръщането му в лидер сред останалите фирми от бранша.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015.

С приемането на съвременния подход в управлението, ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в „БАЛКАНКАР - ЗАРЯ“ АД.

 
Венцислав Стойнев

Изпълнителен Директор