„БАЛКАНКАР - ЗАРЯ“ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.202 3 г.
БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр. Павликени
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2023 година
31.12.2023 31.12.2022
BGN'000 BGN'000 АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване 1.1 9 435 9 707
Нематериални активи 1.2 - 21
Инвестиции в дъщерни дружества 1.3 3 426 3 426
Активи по отсрочени данъци 1.4 264 268
13 125 13 422
Текущи активи
Материални запаси 1.5 3 192 3 298
Вземания от свързани предприятия 1.6.1 625 913
Търговски вземания и заеми 1.6.2 816 306
Данъчни вземания 1.7 337 283
Други вземания 1.7 10 84
Парични средства и парични еквиваленти 1.8 847 494
5 827 5 378
ОБЩО АКТИВИ 18 952 18 800
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал 1.9 2 404 2 404
Неразпределена печалба /загуба 1.9 (2 356) (2 772)
Резерви 1.9 8 138 8 675
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 8 186 8 307
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Задължения за получени заеми от банки 1.12 568 225
Дългосрочни задължения по облигационен заем 1.10 6 541 7 061
Други нетекущи пасиви - -
Финансирания 1.11 110 354
7 219 7 640
Текущи задължения
Текуща част от нетекущи задължения 1.12.1 250 142
Търговски задължения и заеми 1.17 2 680 2 167
Задължения към свързани предприятия 1.16 - -
Задължения към персонала и за социално осигуряване 1.13 465 439
Задължения за данъци 1.14 23 21
Други текущи задължения 1.15 129 84
3 547 2 853
ОБЩО ПАСИВИ 10 766 10 493
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 18952 18 800
Гл. счетоводител: Изпълнителен директор:
(Марияна Пътова) (Венцислав Стойнев)
ОП"Акаунтинг одитинг"ООД Заверил съгл.доклад
/Ел.Илиева- управител/ /р. одитор отговорен за ангажимента /
БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр. Павликени
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ И ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода, завършващ на 31 декември 2023 година
31.12.2023 31.12.2022
BGN'000 BGN'000
Приходи 2.1 14 516 14 534
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 2.2 435 848
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство 2.3.0 (145) 1 069
Разходи за суровини и материали 2.3.1 (7 569) (8 299)
Разходи за външни услуги 2.3.2 (740) (700)
Разходи за персонала 2.3.3 (4 480) (3 598)
Разходи за амортизация 2.3.4 (1 317) (1 342)
Други разходи за дейността 2.3.5 (486) (474)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност 214 2 038
Приходи от финансирания 2.3.6 373 465
Финансови приходи 2.3.7 19 18
Финансови разходи 2.3.7 (593) (383)
Финансови приходи / (разходи), нетно (574) (365)
Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата 3.1 13 2 138
Разход за данък върху печалбата 3.1 (39) (258)
Разходи по отсрочени данъци 3.1 (4) 3
Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности (30) 1 883
Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности
Нетна печалба/ (загуба) за годината 3.2 (30) 1 883
Други компоненти на всеобхватния доход
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА 3.2 (30) 1 883
Гл.счетоводител: Изп. Директор:
(Марияна Пътова) (Венцислав Стойнев)
ОП"Акаунтинг одитинг"ООД: Заверил съгл.доклад:
(Управител Елена Илиева) (р.о. отговорен за ангажимента Елена Илиева)
БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр. Павликени
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 декември 2023
31.12.2023 31.12.2022
BGN'000 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти 15 057 14 848
Плащания на доставчици (10 712) (10 540)
Плащания на персонала и за социално осигуряване (4 874) (3 932)
Платени данъци /възстановени (без данъци върху печалбата) 1 812 1 730
Платени данъци върху печалбата (144) -
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми (27) (13)
Курсови разлики, нетно (35) (34)
Други постъпления/(плащания), нетно 383 (742)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност
1 460 1 317
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване (1 120) (375)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи - -
Предоставени заеми на свързани лица - -
Възстановени заеми предоставени на трети лица - -
Нетни парични потоци (използвани в)/от инвестиционна дейност 1 120) (375)
Парични потоци от финансова дейност
Изплащане на облигационен заем
(520) (330)
Постъпления от търговски заеми - -
Постъпления от заеми от банкови институции 13 304 11 691
Изплащане на заеми от банкови институции (12 376) (11 835)
Изплащане на търговски заеми - -
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение (387) (303)
Други парични потоци от финансова дейност - плащания (8) (14)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност 13 (791)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти 353 151
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 494 343
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 847 494
Гл.счетоводител: Изпълн.Директор:
(Марияна Пътова) ( Венцислав Стойнев)
ОП"Акаунтинг одитинг"ООД: Заверил съгл.доклад:
(Управител Елена Илиева) (р.о. отговорен за ангажимента Елена Илиева)
БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД гр. Павликени
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 31 декември 2023 година
Основен
(акционерен)
капитал
Законови
резерви
Неразпределена
печалба
Други
резерви
Преоценъчен
резерв
Общо собствен
капитал
BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000
Салдо към 31 декември 2021 година 2 404 251 (4 975) 237 8 249 6 166
Общ всеобхватен доход за периода 1 883 1 883
Разпределение на печалбата 71 (71)
Други изменения в собствения капитал 391 258 (391) 258
Салдо към 31 декември 2022година 2 404 322 (2 772) 495 7 858 8 307
Общ всеобхватен доход за периода (30) (30)
Разпределение на печалбата
Други изменения в собствения капитал 446 (91) (446) (91)
Салдо към 31 декември 2023година 2 404 322 (2 356) 404 7 412 8 186
Гл.счетоводител: Изпълнителен директор:
(Марияна Пътова) (Венцислав Стойнев)
ОП"Акаунтинг одитинг"ООД: Заверил съгл.доклад:
( Управител: Елена Илиева) (р.о. отг. за ангажимента: Елена Илиева)
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
До Акционерите на "БАЛКАНКАР - ЗАРЯ" АД гр. Павликени
Доклад относно одита на финансовия отчет
Квалифицирано мнение
Ние извършихме одит на финансов отчет на "Балканкар- Заря" АД гр Павликени
(„Дружеството“), съдържащ отчет за финансовото състояние към 31.12.2023год. и отчет за
печалби и загуби и всеобхватния доход, отчета за промени в собствения капитала и отчета
за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните
приложения към финансовия отчет, съдържащи и обобщено оповестяване на съществените
счетоводни политики.
По наше мнение, с изключение на ефекта от въпроса, описан в раздела на нашия
доклад“База за изразяване на квалифицирано мнение“приложеният индивидуален
финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото
състояние на Дружеството към 31 декември 2023 г. и неговите финансови резултати от
дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с
Международните счетоводни стандарти приети от Европейския съюз (МСС).
База за изразяване на квалифицирано мнение
1.Съгласно разпоредби на трудовото и осигурителното законодателство в България,
дружеството като работодател има задължение при прекратяване на трудовия договор при
пенсиониране да изплати на своите работници и служители обезщетение в зависимост от
прослужения стаж в предприятието и размера на тяхната работна заплата. Дружеството не
е направило оценка и не е признало задължение за доходи на персонала при пенсиониране
към началото и края на отчетния период, както се изисква по МСС 19 „Доходи на наети
лица“. Предвид специфичността на това изчисление, изискващо прилагане на актюерски
техники и допускания, за нас беше практически невъзможно да определим размера на
необходимото задължение за доходи на персонала при пенсиониране към 31 декември 2023
год. и към 31 декември предходна година. Следователно, ние не сме в състояние да
определим ефектите върху засегнатите елементи на финансовото състояние и резултати от
дейността, по отношение на текущия отчетен период и на съответстващите данни посочени
в приложения финансов отчет за 2023 година.
Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти
(МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела
от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме
независими от Дружеството в съответствие с Международния Етичния кодекс на
професионалните счетоводители(включително Международни стандарти за независимост)
на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители,(СМСЕС) заедно с
етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по
отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите
други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС.
Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за
да осигурят база за нашето квалифицирано мнение.
Обръщане на внимание
1.Ние обръщаме внимание на оповестеното от ръководството на дружеството пояснително
сведение 3.5, дружеството притежава инвестиции(по цена на придобиване) в дъщерни
предприятия в страната и изготвя консолидиран годишен отчет, който дружеството планира
да издаде не по - късно от 30.04.2024 година. Нашето мнение не е квалифицирано във връзка
с този въпрос.
Ключови одиторски въпроси
В хода на изпълнение на нашия независим финансов одит ние установихме, че не
съществуват такива ключови въпроси, които следва да бъдат посочени в нашия одиторски
доклад.
Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него
Ръководството на дружеството носи отговорност за другата информация. Другата
информация се състои от доклад за дейността и включени в него декларация за
корпоративно управление и информация за политиката за възнагражденията на членовете
на съвета на директорите, изготвени от Ръководството съгласно Глава седма от Закона за
счетоводството и те не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад към него.
Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не
изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е
изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.
Във връзка с нашия одит на финансов отчет, нашата отговорност се състои в това да
прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е
в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по
време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно
докладване.
В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че
е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да
докладваме този факт.
Поради неотчитане на доходите на персонала при пенсиониране, описано в раздел“База за
изразяване на квалифицирано мнение“,другата информация съдържа също невярно
докладване поради влиянието на ефектите от неотчитането на доходите на персонала при
пенсиониране върху финансовите показатели и съпътстващите оповестявания, включени в
другата информация.
Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за финансов
отчет
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този
финансов отчет в съответствие с Международните счетоводни стандарти, и за такава
система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за
осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни
отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.
При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване
способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие,
оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за
действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението
за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира
Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма
друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.
Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор
над процеса по финансово отчитане на Дружеството.
Отговорности на одитора за одита на финансов отчет
Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовия
отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи
се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето
одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е
гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено
неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат
в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се
очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху
икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.
Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и
запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:
• идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания в
финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и
изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски
доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.
Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е
по- висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка,
тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени
пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или
заобикаляне на вътрешния контрол.
• получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да
разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства,
но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на
Дружеството.
оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на
счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от
ръководството.
достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на
ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо
предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е
налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да
породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да
функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице
съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад
към свързаните с тази несигурност оповестявания в финансов отчет или в случай че тези
оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се
основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад.
Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови
функционирането си като действащо предприятие.
• оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет,
включително оповестяванията, и дали финансовия отчет представя основополагащите за
него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.
Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите въпроси,
планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита,
включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по
време на извършвания от нас одит.
Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че сме
изпълнили приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще
комуникираме с тях всички взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно
да бъдат разглеждани като имащи отношение към независимостта ни, а когато е
приложимо, и свързаните с това предпазни мерки.
Сред въпросите, комуникирани с лицата, натоварени с общо управление, ние определяме
тези въпроси, които са били с най- голяма значимост при одита на финансовия отчет за
текущия период и които следователно са ключови одиторски въпроси. Ние описваме тези
въпроси в нашия одиторски доклад, освен в случаите, в които закон или нормативна уредба
възпрепятства публичното оповестяване на информация за този въпрос или когато, в
изключително редки случаи, ние решим, че даден въпрос не следва да бъде комуникиран в
нашия доклад, тъй като би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последствия
от това действие биха надвишили ползите от гледна точка на обществения интерес от тази
комуникация.
Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания
Докладване за съответствие на електронния формат на финансовия отчет, включен в
годишния финансов отчет за дейността по чл.100н, ал.4 от ЗППЦК с изискванията на
регламента за ЕЕЕФ
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в
раздела „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“ ние изпълнихме и
процедурите, съгласно „Указания относно изразяване на одиторско мнение във връзка с