Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини

Архив новини 2008

Архив новини 2007


Архив новини 2006

Ценни книжа

Акции

Проспект

Регистрационен документ

Допълнение към Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Допълнение към документ за предлаганите ценни книжа

Резюме

Допълнение към Резюме

Капиталът на Балканкар ЗАРЯ АД е 2 403 956 (два милиона четиристотин и три хиляди деветстотин петдесет и шест) лева и е разпределен в 2 403 956 (два милиона четиристотин и три хиляди деветстотин петдесет и шест) броя поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Акциите са поименни безналични и неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидцинен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Няма предвидени специални права и привилигировани акции. Акциите се издават по решение на общото събрание на акцинерите.

Търговия на акциите

Търговията с акции на Балканкар ЗАРЯ АД се извършва по реда и начин, определен от закона. Всички български и чуждестранни физически или юридически лица могат да придобиват акции от капитала на компанията, като съблюдават изискванията на действащото българско законодатество. Акциите са регистрирани за търговия на Българска фондова борса. Всички сделки с акции се извършват единствено от лицензиран инвестиционен посредник, член на БФБ.

Емитент: Балканкар ЗАРЯ АД
ISIN код: BG11BAPAAT13
Размер на емисията: 2 403 956 лева
Брой акции: 2 403 956 лева
Номинална стойност на една акция: 1 (един) лев
Вид на акциите: оикновени, поименни, безналични, свободнопрехврляеми;
Присвоен борсов код: 4BU /стар код ZARYA/
Дата на въвеждане за търговия: 30.01.2003 г.

Българска Фондова Борса - актуална информация за търговията

Търговията с акции на "Балканкар ЗАРЯ" АД се извършва по реда и начин определен от закона. Всички български и чуждестранни физически или юридически лица могат да придобиват акции от капитала на компанията, като съблюдават изискванията на действащото българско законодателство. Акциите са регистрирани за търговия на Българска Фондова Борса. Всички сделки с акции се извършват единствено от лицензиран инвестиционен посредник, член на БФБ.

    Акционерна структура към 12.06.2018 г.

Акционер

Брой притежавани акции

Процент

КВК Инвест АД

2135315

88.83

Първа финансова брокерска къща  ЕООД

22600

0.94

ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ

6329

0.26

Силвър-2000 ООД

10

0.00

Фуражи-Правец ЕАД

4

0.00

410 други физически лица

239698

9.97

ОБЩО

2403956

100


Облигации

Емитент: Балканкар ЗАРЯ АД
ISIN код: BG2100015077
Размер на емисията: EUR 5 500 000.00
Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, петгодишни, неконвертируеми, обезпечени (първи по ред ипотека на недвижими имоти и залог на съоражения и оборудване) и с опция за обратно изкупуване;
Номер на емисията: първа
Брой на облигациите: 5 500;
Емисионна/номинална стойност: EUR 1 000.00
Номинален лихвен процент: 7.25% (на годишна база);

С решение на Общото събрание на облигационерите от 19.06.2017 г. се приема:

Промяна на лихвата за лихвени плащания запериоди след 22.05.2017 г. до 22.03.2020 г. на 4,25% (четири цяло и двадесет и пет процента). За всички лихвени плащания след22.03.2020 г. ниво на лихвен процент от 1M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6,25%.

Дата на издаване на емисия облигации: 22.06.2007 г.

Дата на падеж: 22.06.2024 г.

С решение на Общото събрание на облигационерите от 19.06.2017 г. по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, емитирани от „Балканкар ЗАРЯ”АД, датата на падеж на емисията е 22.06.2024 г.

Присвоен борсов код: 4BUA /стар борсов код BZARYA/


Упълномощен инвестиционен посредник: “Стандарт Инвестмънт”АД, гр. София, ж.к. “Яворов”, бл.73, вх.1, ет.10, ап.22;

Поемател на емисията при първоначалното частно пласиране и съвместен водещ мениджър: “Българска пощенска банка”АД, гр. София, бул.”Цар Освободител “ №14 Довереник на облигационерите: "Тексим Банк”АД, гр. София, бул. “Тодор Александров” № 109-115;

 

 

Разпечати