Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ЗА НАС
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
  История  
Визия за развитие

Балканкар ЗАРЯ АД е и ще продължи да се развива като силно фокусирана компания върху сегмента производство на дискови стоманени колела и джанти за кари - нискотоварачи и високоповдигачи, селскостопански машини и ремаркета.

Предлагният широк асортимент от джанти, колела и съставни компоненти е с относително кратки цикли на производство, за да се обслужат специфичните изисквания и времева рамка за доставка на продукта до производителите на кари (Original Еquipment Manufacturers), както и тези на пазара на резервни части (Aftermarket Customers).

Управленският екип цели:

  • Рационализиране схемата на производствения цикъл и на производствените звена като приведе съществуващите мощности в съответствие с пазарните и техночески изисквания.
  • Да подобри показателите производителност и ефективност на персонала, като цели съизмеримост с показателите за ефективност на индустрията в световен мащаб. Това ще рефлектира в положителен оперативен финансов резултат.
  • Оптимизирането на използваните суровини и намалените разходи за производство ще доведат до понижаване на себестойността и повишаване на конкурентноспособността ни.
  • Запазване и нарастване на пазарната стойност на акционерния капитал.

Пазарът на колела и джанти в РБългария е силно ограничен и над 92% от продукцията на дружеството е предназначена за износ, като 65% от нетните приходи от продажби се реализират от дружеството като директен износител, а останалата част чрез регистрирани в България посредници и агентства. С изграждането и развитието на проактивен търговски екип ще се улесни и подобри комуникацията с клиентите и контрагентите на дружеството. Фирмата се ползва с висока лоялност от страна на своите клиенти с над 90% от тях ежегодно подновяващи заявките за доставка на продуктите на Балканкар ЗАРЯ.

Сигурността в отличното качество на продукта е посочено като първопричина за лоялността. Балканкар ЗАРЯ е с акредитиран сертификационен одит от страна на LLoyd's Register Quality Assurance съобразно изискванията за международния стандарт ISO 9001:2000.

Като публична компания Дружеството предоставя на инвеститорите си изключителна възможност за отлична възвръщаемост на капитала. Мениджмънта отчита като конюнктурни сегашните негативни финансови резултати и приема, че Дружеството е отлично предразположено да продължи да гради върху традиционно добрите си пазарни позиции и ниши.

Дружеството ще развива дейността си, за да увеличи благосъстоянието на своите акционери чрез оптималното използване на техните капитали и надеждното удовлетворяване нуждите на своите клиенти, контрагенти и стопански партньори, съблюдавайки принципите на добра производствена практика, прозрачност в действията и обективност в поднасяне на информация.

 

Разпечати