Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
Капитал и акции  
Органи на управление
Устройствени актове
Структура на капитала
Финансови отчети
Новини

Архив новини 2009


Архив новини 2008


Архив новини 2007

Архив новини 2006

Структура на капитала

През 2005 година след продажбата на държавния дял и дела на “Балканкар Холдинг” ЕАД “Балканкар ЗАРЯ” АД е 100% частно дружество. Капиталът се държи от юридически и физически лица. Справка за акционерния капитал може да се направи в Централен депозитар АД (ЦД).

 

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА

Акционер

Брой притежавани акции

Процент

КВК Инвест АД

2135315

88.83

ДФ Стандарт Инвестмънт - Високодоходен фонд

16019

0.67

ДФ Стандарт Инвестъмнт – Балансиран фонд

2177

0.09

Skand. Eskilda Banken

66080

2.74

Danske Invest Trans Balkan

1688

0.07

421 други юридически и физически лица

182677

7.6

ОБЩО

2403956

100

Балканкар ЗАРЯ АД притежава дял от следните дружества, консолидирани във финансовите отчети на дружеството:

Дъщерно дружество - Балканкар РУЕН АД – 86 292 броя акции, представляващи 51% от капитала на дружеството. Балканкар РУЕН АД е с предмет на дейност производство, сервиз, ремонт и търговия с компоненти за кари и друга подемно-транспортна техника.

Дъщерно дружество – ЗАРЯ Инвест АД – 49990 акции от капиталa, представляващи 99,98% от капитала на Дружедтвото Заря Инвест АД е с предмет на дейност придобиване, управление и отчужаване на капиталови участия в други търговски дружества; управление на търговски дружетва; консултации във връзка с придобиването, управлението и отчуждаването на капиталови участия в търговски дружества; консултации във връзка с управлението на търовски дружества; извършване на анализ на финансовото, икономическото и правното състояние на търговски дружества, оценяване на търговски дружества и капиталови участия в търговски дружества; придобиване, управление и отчудаване на всякакъв вид финансови и други активи; лизинг; сублизинг. Дружеството започва своята дейност от м. Авуст 2009 г.Връзки

www.bse-sofia.bg -
Българска фондова борса

www.fsc.bg - Комисия по финанзов надзор

www.investor.bg - Инвестор БГ

www.cdad.bg - Централен депозитар

Разпечати