Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини

Архив новини 2009

Архив новини 2008


Архив новини 2007


Архив новини 2006

28 януари 2013 г.
 
Писмо от "Алианц Банк България"АД в качеството й на Банка - довереник по емисия корпоративни облигации ISIN BG21000150777

 "Балканкар ЗАРЯ"АД в качеството му на емитент на корпоративни облигации ISIN BG2100015077 бе уведомено от "Алианц Банк България"АД, в качеството й на Банка -доревеник по емисията, за неизпълнение на изискванията на чл. 100г, ал. 2, т.3 от ЗППЦК.

С промените на Закона за публично предлагане на ценни книжа, обнародвани в брой 103/2012 година на Държавен вестник, се приеха промени, касаещи избора на банка довереник, а именно въвеждането на новата т.3 от чл. 100г, ал.2., а именно: „Не може да бъде довереник на облигационирите търговска банка, към която емитентът или икономически свързано с него лице по смисъла на §.1, ал.1, т.5 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции има условно или безусловно задължение по договор за кредит или по издадена от банката гаранция”.

Предвид обстоятелството, че „Алианц Банк България”АД е отпуснала кредит на „Балканкар ЗАРЯ”АД, то е налице несъответствие с въведеното законово ограничение.

Връзки

X3-news


www.investor.bg

Балканкар ЗАРЯ АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази публикация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.

За повече информация, моля свържете се с:
г-н П. Пенчев
Директор за връзки с инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел .: +359 610/52501 в.110
[email protected] 

Уведомление