Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
Проспект  
Капитал и акции
Облигации
Органи на управление
Структура на капитала
Финансови отчети
Отчети на емитент на облигации
Общи събрания 2010
Общи събрания 2009
Общи събрания 2008
Новини
Медийни изявления

Архив новини 2009

Архив новини 2008


Архив новини 2007


Архив новини 2006

   Комисия за финансов надзор с Решение №520 – Е от 11.08.2010 г.  потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия 1 322 056 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност  1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на Балканкар ЗАРЯ АД, съгласно решение, взето на заседание на Съвета на директорите на дружеството, проведено на 12.02.2010 г.


Решение №520 - Е/11.08.2010г. на КФН

Решение №727 - Е/09.12.2010г. на КФН

Протокол на Съвета на директорите на "Балканкар ЗАРЯ" АД от 12.02.2010г.


Регистрационен документ

Допълнение към Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Допълнение към Документ за предлаганите ценни книжа

Резюме

Допълнение към Резюме

Заявка за записване на физически лица (Бг)

Заявка за записване на физически лица (En)

Заявка за записване на юридически лица (Бг)

Заявка за записване на юридически лица (En)

Презентация (Бг) Процедура по увеличение на капитала

Presentation (En) Capital Increase Procedure


   Потенциалните инвеститори в акции от увеличението на капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД следва да имат предвид, че публичното предлагане се извършва само на територията на Република България. С оглед на това публикуването на Проспекта за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Балканкар ЗАРЯ” АД не се извършва с цел акциите да бъдат предложени публично и в други страни, извън Република България.

 

Връзки

www.bse-sofia.bg - Българска фондова борса

www.fsc.bg - Комисия по финансов надзор

Eurobank EFG Bulgaria

 

Разпечати